Τεύχος 15

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Λαοκόων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193-195
Ρωσσική φιλολογία: λόγος του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Χερσώνος και Ταυρίδος Ιννοκεντίου εκφωνηθείς μετά την ανάγνωσιν της Αυτοκρατορικής Διακήρυξεως εν Πετουπόλει τη 14 Μαρτίου 1848
Ιννοκέντιος
PDF
σελ. 195-198
Εφημερίς του Κάτω Κόσμου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 198-200
Ο Θαλάσσιος αετός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 200-201
Φυσιολογία της γραφής των Αλφαβητικών χαρακτήρων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 201-204
Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή πρώτη, από Γενναδίου του Σχολαρίου μέχρι Αδαμαντίου Κοραή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 204-206
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 206-207
Το σπήλαιον της Αντιπάρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 208-209
Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις του Βιαρνώ Εριϋλφώνος εν έτει 986
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 210-211
Ανακάλυψις της Βινλαδίας υπό Λειφου Ερρικσώνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 211
Δάμων και Πυθίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 211-212
Περίεργα ήθη και έθιμα των Αρχαίων και Νεωτέρων λαών
Δ.Σ.Μ.
PDF
σελ. 213-214
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η εντός των τριών ωρών τέσσαρες μεγάλαι περιπέτειαι της τότε αδελφής μου. Ο Λιγαρίδης συγγράφων τας περιηγήσεις αυτού κατά τον Ευρωπαϊκόν συρμό
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος
PDF
σελ. 214-216