Τεύχος 17

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αι θυσίαι των Αρχαίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 241-243
Περί του ορισμού της Μυθιστορίας
Α. Διαμαντόπουλος
PDF
σελ. 243-246
Ανέκδοτον: ο φαλακρός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 246-247
Ο Μέγας Μαστόδους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 250-252
Περί της αυτομάτου ανάψεως του ανθρωπίνου σώματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 252-255
Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις της Φρευδίσης. Άλλαι θαλασσοπορίαι
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 255-256
Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μεχρί του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ. Γ΄: από του Θ΄μέχρι ΙΑ΄ αιώνος. Κάρολος ο Μέγας. Αλφέδρος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256-257
Οι Οστιακοί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 257-259
Χρηστομάθεια ή γνώμαι και νουθεσίαι διών δύναται τις να ζήσει επί της γης ευαρέστως, εντίμως και ευτυχώς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 259-260
Περί γαιωμήλων, ανακαλύψεως, φυτεύσεως και ασθενειών αυτών
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 260-261
Ο Δόκιμος (Ιστορικόν διήγημα): η σύστασις. Η ξυλογραφική. Οι κλέπται. Η καταμύνησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 261-264
Παράδοξος ανακάλυψις θησαυρού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 264