Τεύχος 43

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιστορική πραγματεία περί των εκ Γενούης Ιουστινιανών υπό Καρόλου Χοπφίου
Κάρολος Χόπφιος
PDF
σελ. 577-583
Εορτή ονόματος παρά Ρώσσοις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 583-587
Η κατά τας Ιονίους νήσους Φεουδοκρατία
Ι. Α. Τυπάλδος
PDF
σελ. 588-593
Ο Φώστος του Γαίτου
Goethe
PDF
σελ. 593-596
Βιβλιογραφία: Επιστημονικά παράδοξα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 596-598
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 598-600
Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 600
Αίνιγμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 600
Οι οπαδοί του Ιηού
Αλέξανδρος Δυμάς
PDF
σελ. 601-608