Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Scoc (δια το ακριβές της αντιγραφής),