Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μεχρί του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ.Α΄: Εποχή των τεσσάρων πρώτων αιώνων του Σωτηρίου έτους. Ιατρική, πολεμική, ναυτιλία, γεωργία, εμπόριον και βιομηχανία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF